Musical Daens. Algemene verkoopsvoorwaarden.

 1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds Studio 100 NV (BTW BE0457.622.640 – Halfstraat 80, 2627 Schelle), hierna ‘Studio 100’, en anderzijds de natuurlijke of rechtspersoon, die beroep heeft gedaan op de diensten en producten van Studio 100, hierna ‘de Klant’ genoemd.
 2. Onder ‘tickets’, zoals hierna verder naar verwezen in de algemene verkoopsvoorwaarden, dient te worden verstaan: toegangstickets, parkeertickets, oplaadkaartjes, shuttlediensttickets en restauranttickets.
 3. Bij het bevestigen van de bestelling verklaart de Klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de partijen, kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden vormt een bepalende toestemmingsvoorwaarde voor Studio 100.
 4. Studio 100 handelt als organisator van het evenement en als dienstverlener inzake de ticketverkoop voor haar evenement. De persoon of vennootschap die de bestelling uitvoert wordt als enige verantwoordelijk geacht voor de boeking en de betaling van deze laatste, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld of toegezonden.
 5. De tickets worden verstuurd na ontvangst van de betaling. De boeking wordt geannuleerd door Studio 100 indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de Klant. Bestelde tickets worden niet terugbetaald noch teruggegeven. In geen geval zal de waarde van de tickets noch eventuele andere gemaakte kosten door de klant (transport, consumpties,…) in verband met het evenement worden terugbetaald door Studio 100. 
 6. Klanten die houder zijn van een Studio 100 Cadeaubon kunnen deze inwisselen voor tickets voor voorstellingen in het Studio 100 Pop-Up Theater en dit zolang de betreffende voorstellingen lopen. De Studio 100 Cadeaubon kan door de houder ervan worden gebruikt tot 18 maanden vanaf de dag van aankoop van de Studio 100 Cadeaubon. Na de vervaldatum van de Studio 100 Cadeaubon kan deze niet meer worden ingewisseld. Er is geen verlenging mogelijk van de geldigheidsduur van de Studio 100 Cadeaubon. Evenmin kan een Studio 100 Cadeaubon worden terugbetaald, noch geheel noch gedeeltelijk (voor de restwaarde).
 7. De tickets worden standaard als e-tickets verzonden naar het emailadres dat is opgegeven in het boekingsformulier. Indien de tickets niet ontvangen werden ten laatste 4 dagen voor het evenement, dient de Klant contact op te nemen met Studio 100 via tickets@studio100.be . Laattijdig bestelde of laattijdig betaalde tickets kunnen voor de aanvang van het evenement aan de kassa worden afgehaald. De kassa’s openen meestal 1,5 uur voor de aanvang van het evenement. Gereserveerde tickets die niet worden afgehaald binnen het half uur voor aanvang van het evenement kunnen worden doorverkocht.
 8. Algemene verkoopsvoorwaarden betreffende de e-tickets: Het e-ticket, eens het is afgedrukt op wit papier, is uw enige toegangskaart voor het evenement en uitsluitend geldig op de dag en voor de voorstelling die op het ticket vermeld staat. De afdruk moet perfect zijn, alle onderdelen moeten leesbaar zijn zonder dat enige verwarring mogelijk is. Elke wijziging, schrapping van tekst of het onleesbaar maken van een vermelding zal de nietigheid van het ticket tot gevolg hebben. Om controle op onrechtmatig gebruik mogelijk te maken is het ticket voorzien van een unieke barcode/QR code die aan de ingang gescand zal worden. Elke barcode komt overeen met een enkel ticket. Dit ticket kan maar een keer worden gescand op de datum die erop vermeld staat. Indien dezelfde barcode verschillende keren wordt getoond, zal enkel het eerste gescande ticket tijdens de controle toegang geven tot het evenement. De houder van gekopieerde tickets zal de toegang worden geweigerd. Elke poging tot misbruik, namaak of fraude kan leiden tot gerechtelijke vervolging. Ingeval van verlies of diefstal zal het ticket niet worden terugbetaald, noch omgeruild. Ongebruikte tickets worden evenmin terugbetaald of omgeruild. Bij het in ontvangst nemen van het ticket ziet de Klant af van iedere schade-eis, om welke reden ook, tegenover de directie van de zaal, de organisatoren en elke andere derde, betrokken bij de inrichting of organisatie van het evenement.
 9. Het bedrag van de verkoop kan worden geïnd via de volgende betaalmiddelen: KBC Online (België), Bancontact - Mister Cash (België) en iDEAL (Nederland). Voor B2B klanten dient de betaling van de tickets te gebeuren volgens de overschrijvingsmodaliteiten na bestelling van de tickets via groepen@daens.be,groepen@40-45.live of groepen@vergeetbarbara.be of groepen@redstarline.be  na ontvangst van de betaling wordt een factuur opgemaakt door Studio 100 NV voor het totaalbedrag van de bestelde tickets. Klachten of protesten van facturen moeten Studio 100 binnen de acht (8) dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven bereiken.
 10. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Studio 100 (naar B2B klanten toe) kunnen tickets niet worden doorverkocht aan derden in het kader van een commerciële relatie. Overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen (dd. 30 juli 2013 gepubliceerd op 6 september 2013) is verboden:
  • de regelmatige doorverkoop van tickets
  • de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop
  • de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop.
  • de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs
  • de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest de doorverkoop vóór de start van de oorspronkelijke verkoop  is geweest
  • de doorverkoop vóór de start van de oorspronkelijke verkoop
 11. Elke overtreding of inbreuk zal vervolgd worden. Studio 100 garandeert de echtheid van het ticket voor zover dit laatste is aangekocht op de site van Studio 100. Men mag bijgevolg geen enkele aanbieding afkomstig van derden, of via andere websites, aanvaarden. Koop je ticket niet op straat. De kans bestaat dat het vervalst is. Toegang kan te allen tijde geweigerd of ontzegd worden. Koop je ticket evenmin op veilingsites of tweedehandsticketsites. De barcodes op deze tickets zullen worden geweigerd, waardoor de toegang aan de ticketeigenaar ontzegd wordt (zie ook www.ilovemyticket.be). Indien de tickets niet werden aangeschaft via de officiële verkoopkanalen, dan behoudt Studio 100 zich het recht voor de toegang te ontzeggen. De door u opgegeven persoonsgegevens zullen worden gehouden om controles uit te voeren teneinde verkoop van tickets tegen woekerprijzen te detecteren. Studio 100 voert controles uit om na te gaan of klanten één of meer tickets aanbieden tegen woekerprijzen.
 12. Annulering van het evenement door Studio 100: Indien Studio 100 een voorstelling annuleert, worden de tickets omgeruild tegen tickets voor een andere voorstelling van het evenement. De oorspronkelijke tickets vervallen automatisch. De betrokken Klanten zullen door Studio 100 worden gecontacteerd betreffende de te volgen procedure.
 13. De teksten, de databank en de daarin opgenomen gepubliceerde gegevens, de opmaak van pagina's, foto's en afbeeldingen zijn en blijven de (intellectuele) eigendom van Studio 100, van haar leveranciers of van andere derden met wie Studio 100 afspraken heeft gemaakt. Elke vorm van nabootsing, publicatie, reproductie, of iedere andere vorm van misbruik of namaak, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio 100. Het opslaan en het importeren in een databank van informatie afkomstig van de website van Studio 100 en van de betrokken diensten, is uitdrukkelijk verboden. 
 14. Studio 100 investeert alle nodige middelen om de informatie, die op haar website wordt weergegeven, actueel te houden en om op die manier de informatie zo correct en volledig mogelijk te verspreiden. Studio 100 kan echter geen garantie bieden daaromtrent en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die is opgelopen tijdens het bekijken of gebruiken van de site, behalve in geval van zware fout van Studio 100 die door de gebruiker kan worden aangetoond. Studio 100 is niet verantwoordelijk voor de gevallen van overmacht waardoor de uitvoering van de samenwerking kan worden uitgesteld of verhinderd. Worden onder meer maar niet uitsluitend als gevallen van overmacht beschouwd: stakingen, sluitingen, pannes in de energiebevoorrading, verkeersproblemen, machinestoringen, overheidsmaatregelen en de gevolgen daarvan, sabotage, epidemieën, quarantainemaatregelen, natuurrampen, brand, sociale onrust, transportembargo’s of vertragingen in het transport, brandstoftekort, etc… Studio 100 is er niet toe gehouden het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de situatie in geval van overmacht.
 15. De Klant verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het identificatieformulier op de website bij de bestelling van de tickets, juist en volledig zijn. Studio 100 behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren in geval van verdenking van fraude. Deze persoonsgegevens worden verzameld voor de goede uitvoering van het verkoopcontract en kunnen worden bijgehouden om de goede werking van de dienst van Studio 100 te garanderen en/of de goede uitvoering van het contract aan te tonen. Deze laatste kunnen eveneens worden gebruikt door Studio 100 en haar moederbedrijven en filialen, alsook worden doorgegeven aan derden (niet-uitputtende lijst, mediagroep, organisator, promotor, "venue",...) die contractueel verbonden zijn met Studio 100 voor marketingdoeleinden. Elke Klant die zijn identiteit kan bewijzen heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden niet toe te laten door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek naar het e-mailadres tickets@studio100.be ofwel per post naar de maatschappelijke zetel van Studio 100, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Hij heeft eveneens het recht om het verzenden van reclame per elektronische post niet toe te laten door middel van een schriftelijk verzoek, overeenkomstig de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post.
 16. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen alle aspecten van de contractuele relatie tussen Studio 100 en de Klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant. Studio 100 heeft het recht om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de inhoud van de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat ze worden gepubliceerd op de website, tenzij anders overeengekomen.
 17. Herroepingsrecht: De overeenkomst op afstand voor de levering van huisvestings-, vervoer-, horeca- en recreatiediensten waarbij de verkoper zich bij het afsluiten van de overeenkomst ertoe verplicht deze dienstverlening uit te voeren op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode, wordt uitgesloten uit het toepassingsgebied van boek IV ‘’Marktpraktijken en consumentenbescherming’’ van het wetboek van economisch recht.
 18. In het geval dat sommige bepalingen uit deze algemene voorwaarden als nietig worden beschouwd, verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door de best passende clausule opdat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen wordt vervuld.
 19. Studio 100 kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden in geval van diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen op de locatie, waar de voorstelling zal plaatsvinden waarvoor de tickets worden afgeleverd. Studio 100 kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor een vertraging in de uitvoering van de voorstelling, noch voor de niet-uitvoering ervan wegens het plots uitvallen van aanwezige vaste en tijdelijke installaties, materieel en uitrusting noch in geval van overmacht. Wordt door Studio 100 als overmacht beschouwd: elke omstandigheid buiten de wil van Studio 100, die de normale uitvoering van het contract verhindert, zoals onder meer maar niet uitsluitend: stakingen, sluitingen, pannes in de energiebevoorrading, verkeersproblemen, machinestoringen, overheidsmaatregelen en de gevolgen daarvan, sabotage, epidemieën, quarantainemaatregelen, natuurrampen, brand, sociale onrust, transportembargo’s of vertragingen in het transport, brandstoftekort, etc…
 20. Diverse:
  • Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname.
  • Het is mogelijk dat de Klant voorafgaand aan het evenement wordt gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden. 
  • Sommige evenementen zijn te aanschouwen van op een bewegende tribune, waarvan de bewegingen onlosmakelijk deel uit maken van het evenement. Om deze reden kunnen laatkomers enkel nageplaatst worden door de zaalverantwoordelijke en wordt geadviseerd ruim op tijd te vertrekken. In dit verband wordt eveneens benadrukt dat het verlaten van en de terugkeer naar de tribune tijdens het evenement eveneens enkel mogelijk is op aangeven van de zaalverantwoordelijke.
 21. De relatie tussen de Klant en Studio 100 is enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen bevoegd.